Záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá

S neustálym rozvojom cestnej premávky na našich cestách sa zvyšujú aj nároky na záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá takzvané zvodidlá. Oceľové zvodidlá zabezpečujú zachytenie vozidla schádzajúce z jazdného pruhu mimo cestu a jeho presmerovanie späť na pozemnú komunikáciu poskytujúc primeranú bezpečnosť cestujúcim vo vozidle.

Sú nevyhnutnou súčasťou cestnej premávky, a preto musia byť navrhnuté a osadené s ohľadom na charakter cesty, intenzitu a rýchlosť premávky na nej, ako aj na špecifiká okolitého terénu.

Záchytné bezpečnostné zariadenie – zvodidlá ponúkané našou spoločnosťou TRADETECH spol. s r.o spĺňajú všetky normy a predpisy stanovené Zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch ako STN EN 1317 – 1,2.3,4, STN EN 1317 – 5 + A1, TP 1/2005, TP 2/2005 a Vyhláškou MVRR SR č. 558/2009.

Oceľové zvodidlá CAR

Oceľové zvodidlá CAR patria medzi cestné záchytné systémy v súlade s STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a STN EN 1317-5 + A1.

Zahŕňajú oceľové zvodidlá v triede zadržania od N2 až po H4 pre cesty a mostné zvodidlá triedy zadržania H2 a H3. Sú určené pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, miestne komunikácie a mosty v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201 a primerane aj pre účelové komunikácie.

Všetky konštrukčné diely záchytného systému sú žiarovo zinkované podľa EN ISO 1461.

Oceľové zvodidlá NH4

Oceľové zvodidla NH4 Arcelor Mittal sú určené pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I.triedy a ostatné. Pre cesty sa používajú jednoduché stĺpiky UE 100 s upevnením zvodnice na stĺpik cez trubkovú spojku, alebo stĺpiky C150, kde je zvodnica upevnená priamo na stĺpik. Pre mosty sú mostné stĺpiky U 140, a zvodnice sa upevňujú na stĺpiky pomocou dištančných dielov, ktoré slúžia ako tlmiace členy pri náraze. Trieda zadržania od N2 do H4.

Dokumentácia na prevzatie:

TPV-167-2015-SK.pdf